Pozew z umowy frankowej – warszawski sąd zwrócił uwagę na nowy aspekt.

W dniu 15 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał kolejny już wyrok w sprawie kredytobiorców, którzy zaciągnęli w 2008 r. kredyt we frankach szwajcarskich, czyli tzw. “frankowiczów”. Jest to także kolejny wyrok pozytywny dla kredytobiorców i nie byłoby to w istocie niczym nowym, gdyby nie okoliczności, które leżały u podstaw wydanego wyroku. Kilka dni temu opublikowane zostało uzasadnienie tego wyroku, z którego wynika, że sąd przede wszystkim ‘wykorzystał’ fakt, że bank nie przedstawił kredytobiorcom regulaminu kredytu do momentu podpisania umowy.

Na pozór wydaje się to oczywiste, jednakże trzeba mieć świadomość, że banki często – a praktycznie zawsze – w swoich umowach zawierają zapisy, na mocy których kredytobiorca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem mającym zastosowanie do produktów kredytowych banku.

W omawianym przypadku także bank zastosował taką klauzulę. Jednakże kredytobiorcy skutecznie udowodnili, że w rzeczywistości regulamin został im przedstawiony dopiero kilka dni po złożeniu podpisów pod umową o kredyt we frankach szwajcarskich.

Konsekwencje takiego stanu rzeczy klarownie wyłożył sąd, stwierdzając że brak doręczenia wzorca, tzn. doręczenia nośnika, w którym zawarty jest wzorzec (np. wydruku) w sposób stwarzający realną możliwość zapoznania się z pełnym tekstem wzorca, przed zawarciem umowy, powoduje, że nie dochodzi do związania wzorcem. W takim przypadku, jeśli strony osiągnęły konsens co do istotnych postanowień umowy, wówczas umowę należy uznać za zawartą, jednak treść stosunku obligacyjnego nawiązanego przez strony nie będzie kształtowana przez wzorzec (umowa zawarta jest „z pominięciem” wzorca). Dla skuteczności związania wzorcem nie jest wystarczające poinformowanie o jego istnieniu (np. przez odesłanie w treści zawieranej umowy).

Skutek? Nieważność umowy frankowej.

Bez postanowień zawartych w regulaminie niemożliwe bowiem stało się wykonanie umowy, tj. określanie sposobu nie tylko spłaty rat kredytu przez zobowiązanych z kredytu we frankach, ale także weryfikacja prawidłowości wypłaty dokonanej przez sam bank. Co prawda sąd nie zasądził na rzecz kredytobiorców kwot dotychczas zapłaconych na rzecz banku, jednakże w wyniku ustalenia nieważności umowy są oni uwolnieni od konieczności płacenia rat bankowi przez następne 29 lat, co należy uznać za zdecydowane zwycięstwo frankowiczów.

Warto zauważyć, że wyrok został wydany jeszcze przed doniosłym orzeczeniem Sądu Najwyższego, o którym wspominaliśmy w poprzednim wpisie (kliknij, aby przeczytać).

 

Kancelaria prowadzi z sukcesami sprawy kredytobiorców związanych umowami o kredyt we frankach szwajcarskich. Jeśli jesteś związany taką umową, skorzystaj z formularza kontaktowego na głównej stronie lub skontaktuj się bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@jakubkrause.pl, aby otrzymać bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej i szans na odzyskanie włożonych środków.

2019-06-12T17:22:45+00:00 Czerwiec 12, 2019|