Regulamin 2017-11-17T00:21:06+00:00

Regulamin

REGULAMIN

Serwisu Kancelaria Adwokacka Jakub Krause
i świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą witryny
www.jakubkrause.pl
wersja z 1 listopada 2017 r.

 • 1 Postanowienia wstępne
 1. Usługodawcą jest Kancelaria Adwokacka Jakub Krause, NIP: 6972237193 z siedzibą przy ul. Prostej 14/9, 53-509 Wrocław, zwana dalej: „Usługodawcą”
 2. Strona internetowa www.jakubkrause.pl (dalej: „Serwis”) wraz ze wszystkimi podstronami w domenie jest prowadzona przez Usługodawcę.
 3. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są usługi przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – drogą elektroniczną („Usługi”).
 4. Usługi, o których mowa powyżej, obejmują dobrowolne korzystanie przez osoby trzecie (dalej: „Klient”) z funkcjonalności Serwisu, takich jak Panel Klienta czy Formularz Zapytania.
 5. Funkcjonalność Panel Klienta umożliwia Klientowi posiadanie własnej podstrony w Serwisie, za pośrednictwem której może aktywnie korzystać z usług prawniczych świadczonych przez Usługodawcę.
 6. Funkcjonalność Formularz Zapytania umożliwia Klientowi zadanie pytania prawnego drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca zabrania kopiowania, wykorzystywania czy rozpowszechniania treści Serwisu bez jego zgody.

 

 • 2 Korzystanie z Serwisu
 1. Z funkcjonalności Serwisu może korzystać każdy bez ograniczeń. Osoba fizyczna, nie posiadająca zdolności do czynności prawnych lub posiadająca ograniczone zdolności do czynności prawnych, z funkcjonalności Serwisu korzysta przez opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem korzystania z funkcjonalności Serwisu jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 5. Regulamin jest bezpłatnie udostępniany do wglądu i zapoznania się przez Klienta bez ograniczeń czasowych.

 

 • 3 Zgoda Marketingowa
 1. Poza akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności, niezbędnych do prawidłowego korzystania z funkcjonalności serwisu, Klient może także dobrowolnie zgodzić się na przesyłanie mu drogą elektroniczną informacji od Usługodawcy związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczonych przez niego usług prawniczych.
 2. Informacje rozsyłane są w formacie HTML lub TXT na podany przez Klienta w formularzu adres poczty elektronicznej, zawierać mogą także pliki graficzne.
 3. Klient ma w każdym momencie możliwość rezygnacji i cofnięcia wyrażonej zgody marketingowej, za pomocą informacji mailowej wysłanej Usługodawcy.

 

 • 4 Funkcjonalności Serwisu
 1. Usługodawca udostępnia dwie komplementarne funkcjonalności w Serwisie: Panel Klienta oraz Formularz Zapytania.
 2. Formularz Zapytania umożliwia Klientowi zadanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zapytania prawnego, w drodze którego Klient przedstawia swój problem i następnie oczekuje na odpowiedź mailową z wyceną, po czym – w razie akceptacji wynagrodzenia – oczekuje na dalszą wiadomość z treścią porady.
 3. Panel Klienta umożliwia Klientowi wgląd w treść spraw prowadzonych dla tego Klienta przez Usługodawcę. Za pośrednictwem Panelu Klienta Klient może w szczególności:
  1. uzyskać informację co do statusu obecnie prowadzonych spraw
  2. zadać pytanie odnośnie sprawy
  3. przesłać pliki, które w jego ocenie są przydatne dla Usługodawcy przy prowadzeniu jego sprawy
 4. Panel Klienta tworzy Usługodawca, Klientowi nie przysługuje prawo żądania założenia Panelu Klienta. W szczególności skorzystanie z Formularza Zapytania nie skutkuje automatycznie utworzeniem Panelu Klienta. Panel Klienta przewidziany jest dla Klientów, którzy zlecili Usługodawcy prowadzenie sprawy lub w sposób regularny korzystają z Formularza Zapytania.
 5. Niezbędne warunki techniczne do prawidłowego korzystania z systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca to:
  1. Stały dostęp do Internetu;
  2. przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie
  3. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
  4. posiadanie przez Klietna konta poczty elektronicznej ;
  5. oprogramowanie zapewniające możliwość otworzenia, edytowania i wysyłania plików w formatach zgodnych z Microsoft Office oraz Adobe (w szczególności .docx, .xlsx, .pdf.
  6. Pliki załączane przez Klienta za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu mogą być zamieszczane i przechowywane w plikach o następujących formatach: PDF, doc, docx, rtf, jpg, gif, tif, tiff, zip, rar, xls, xlsx. Pliki w innych formatach mogą być nieodczytane przez Serwis.
  7. Maksymalny rozmiar jednego pliku wynosi 1 MB

 

 • 5 Formularz Zapytania
 1. Klient korzysta z Formularza Zapytania za pomocą wbudowanej w Serwis funkcjonalności, wypełniając odpowiednie pola informacyjne. Polami koniecznymi do wypełnienia, aby skorzystać z funkcjonalności, jest Imię i Naziwsko, adres e-mail oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności.
 2. Skorzystanie z Formularza Zapytania jest możliwe wyłącznie w razie akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. Wyrażenie zgody marketingowej jest fakultatywne.
 3. Klient zobowiązuje się opisać swój problem w sposób kompletny, umożliwiający rzetelną wycenę porady przez Usługodawcę.
 4. Wysłanie zapytania za pośrednictwem Formularza Zapytania skutkuje przekazaniem jego treści Usługodawcy, który zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki udzielić Klientowi odpowiedzi z proponowaną wyceną porady prawnej. Proponowana wycena uwzględniać będzie poziom skomplikowania sprawy, dziedzinę prawa, do której przynależy, a także obszerność samej porady. Klient nie może kreować po swojej stronie żadnego roszczenia związanego z czasem oczekiwania na udzielenie porady.
 5. Wycena porady zostaje przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w Formularzu Zapytania. W treści wyceny Usługodawca poda Klientowi do wiadomości proponowane wynagrodzenie za poradę i określi przyczyny, dla których tak się ona ukształtowała. Wiadomość z wyceną zawierać będzie także hipotetyczny czas udzielenia porady oraz nr rachunku bankowego, na który Klient winien dokonać przelewu, jeśli decyduje się na poradę.
 6. Klient decyduje się na poradę albo odpowiadając twierdząco na e-mail z wyceną albo bezpośrednio dokonując przelewu na wskazany rachunek bankowy. W razie pozytywnej odpowiedzi na proponowane wynagrodzenie, Usługodawca może, lecz nie musi, przystąpić do sporządzania porady. W każdym wypadku Usługodawca przystępuje niezwłocznie do sporządzania porady w momencie wpłynięcia środków za poradę na rachunek bankowy Usługodawcy lub przesłania przez klienta e-mailem potwierdzenia zlecenia przelewu.
 7. W razie woli uzyskania faktury VAT za poradę, Klient zaznacza to w treści zapytania lub e-maila akceptującego wycenę. Klient, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528) oświadcza w ten sposób, iż akceptuje faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF. W razie braku informacji o woli uzyskania faktury VAT, Usługodawca potraktuje Klienta jak osobę fizyczną i zgodnie z obowiązującym prawem wystawi paragon.
 8. W razie braku woli zapłaty wynagrodzenia za poradę, Klient przesyła maila z informacją o rezygnacji lub nie odpowiada w ogóle. Brak reakcji ze strony Klienta nigdy nie jest uznawany za zgodę na zaproponowaną wycenę, a do momentu dobrowolnej zapłaty przez Klienta nie nawiązuje się między stronami żaden stosunek zobowiązaniowy.
 9. Dokonując przelewu za poradę Klient zobowiązuje się wskazać w tytule przelewu nr porady, który zostanie mu podany w e-mailu z wyceną porady.
 10. Klient oświadcza, że akceptuje, że porady prawnej udzielają profesjonalni prawnicy, Adwokaci, Radcowie Prawni lub aplikanci ww. zawodów.
 11. Czas uzyskania porady, wskazany w e-mailu z wyceną, ma charakter orientacyjny i nie może być rozumiany jako zobowiązanie się Usługodawcy do udzielenia porady w tym czasie, jakkolwiek Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby porady udzielić w tym czasie.
 12. Porada, podobnie jak wycena, jest przesyłana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta e-mail. Usługodawca nie odpowiada za awarie poczty elektronicznej po stronie Klienta lub utratę dostępu do jego konta pocztowego. Wraz z poradą przesyłany jest skan paragonu lub faktura VAT, w razie wyrażenia woli jej uzyskania, zgodnie z ust. 7 powyżej.
 13. Po uzyskaniu porady Klient ma prawo do dalszej wymiany korespondencji e-mail, bez dodatkowej opłaty, aż do całkowitego wyjaśnienia swoich wątpliwości w ramach zadanego za pośrednictwem Formularza Zapytania pytania. Na pytania uzupełniające Usługodawca odpowiada bez zbędnej zwłoki, nie gwarantując jednak żadnego terminu na ich udzielenie.
 14. Jeżeli dodatkowe pytania znacznie odbiegają od pierwotnej porady lub wymagają zwiększonego nakładu pracy, Usługodawca może uzależnić odpowiedź na nie od dodatkowego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Klient może:
  1. zrezygnować z odpowiedzi na pytanie dodatkowe, bez żadnych kosztów
  2. zapłacić dodatkowe wynagrodzenie i uzyskać treść porady na zasadach jak porada pierwotna.
 15. Klient oświadcza, że jest mu wiadome, że udzielona porada prawna stanowi wyłącznie interpretację podanego przez niego stanu faktycznego pod kątem obowiązującego prawa i w żadnym wypadku nie ma charakteru wiążącego. Dotyczy to w szczególności porad z zakresu prawa podatkowego, gdzie Klient ma możliwość wystąpienia do właściwych organów o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ostateczne rezultaty działania Klienta, podjętego w zgodzie z treścią udzielonej porady, w szczególności jeśli odnosi się to do wyroków zapadłych w postępowaniach sądowych czy administracyjnych.

 

 • 6 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient, będący konsumentem może odstąpić od zlecenia porady (umowy), bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, przez co rozumie się dzień zlecenia przelewu na kwotę wynagrodzenia zgodnego z wyceną.
 2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia pocztą przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Usługodawca zwraca płatność Klientowi za pomocą przelewu bankowego, na rachunek z którego Klient dokonał pierwotnie zapłaty, chyba że Klient wskaże inny rachunek do przelewu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę (tj. przesłał treść Porady).
 6. Konsument, który odstępuje od umowy przed przesłaniem mu treści Porady, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do zakresu pracy już wykonanej, a potrzebnej do sporządzenia porady.

 

 • 7 Udostępnienie zanonimizowanej treści porady
 1. Klient wyraża zgodę na opublikowanie przez Usługodawcę w Serwisie zarówno treści zadanego pytania jak i udzielonej porady, w sposób uniemożliwiający identyfikację Klienta przez osoby trzecie.
 2. Publikacja następuje ze zmianami niezbędnymi do uniemożliwienia identyfikacji Klienta (m.in. zmiana imion, kwot, miejsca, czasu).
 3. Treść opublikowana jest ogólnie dostępna.
 4. Na wyraźne życzenie Klienta udzielona przez niego porada może zostać wyłączona z publikacji.

 

 • 8 Panel Klienta
 1. Panel Klienta umożliwia Klientowi podgląd prowadzonych w jego imieniu sprawę przez Usługodawcę, przesyłanie informacji oraz plików, przydatnych do ww. celu.
 2. Utworzenie Panelu Klienta następuje mocą decyzji Usługodawcy, po przyjęciu przez niego sprawy Klienta do prowadzenia w postępowaniach przedsądowych i sądowych.
 3. Usługodawca tworzy Panel Klienta wyłącznie za zgodą Klienta, która może być w każdej chwili cofnięta, co jest równoznaczne z usunięciem przez Usługodawcę Panelu Klienta i jego dostępu do informacji tam zawartych.
 4. Po utworzeniu Panelu Klienta Usługodawca przesyła Klientowi na jego adres e-mail login i hasło umożliwiające zalogowanie się do Panelu Klienta za pośrednictwem Serwisu.
 5. Panel Klienta zawiera aktualizowane, w miarę możliwości na bieżąco, informacje o sprawach prowadzonych dla Klienta. Informacje te zawierać mogą w szczególności:
  1. daty wysłania pism
  2. terminy rozpraw sądowych
  3. skany dokumentów otrzymanych przez Usługodawcę lub sporządzonych przez niego w sprawie
  4. adnotacje o planowanych działaniach Usługodawcy lub przewidywanym postępie sprawy
 6. Za pośrednictwem Panelu Klienta Klient może przesyłać Usługodawcy pliki, które uznaje on za istotne w związku z prowadzonymi sprawami. Pliki te nie mogą przekraczać 1 MB wielkości każdy, a łaczna przestrzeń dyskowa zarezerwowana dla Klienta wynosi 10 MB. Przekroczenie tej wielkości upoważnia Usługodawcę do usunięcia części plików z Panelu Klienta, co nie oznacza ich likwidacji, a wyłącznie przeniesienia na dysk twardy, niepodłączony na bieżąco do sieci internet.
 7. W razie zakończenia sprawy prowadzonej dla Klienta, a uwidocznionej w Panelu Klienta, Usługodawca zastrzega sobie prawo archiwizacji materiałów dotyczących tej sprawy, co oznacza usunięcie ich z serwera online i przeniesienia na dysk twardy niepodłączony do sieci internet. Efektem takiej archiwizacji jest pozostawienie na Panelu Klienta podstawowych informacji tekstowych o takiej sprawie. Na prośbę Klienta Usługodawca przesyła mu w sposób uzgodniony między stronami zarchiwizowane materiały.
 8. Materiały związane z prowadzonymi sprawami po ich zakończeniu, Usługodawca przechowuje co najmniej przez okres 3 lat.
 9. Na prośbę Klienta poszczególne elementy ujawnione za pośrednictwem Profilu Klienta mogą zostać usunięte i przeniesione na dysk twardy niepodłączony do sieci internet.
 10. Wszelkie informacje udostępniane Klientowi za pośrednictwem Panelu Klienta, a nie pochodzące bezpośrednio od niego, jak pisma procesowe i przedprocesowe, notatki, są własnością intelektualną Usługodawcy i ich kopiowanie, wykorzystywanie czy rozpowszechnianie wymaga każdorazowej zgody Usługodawcy.

 

 • 9 Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za skutki wynikłe z:
  1. Chwilowej niedostępności Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
  2. awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta;
  3. niewłaściwego korzystania z funkcjonalności Serwisu przez Klienta
  4. zastosowania się do ogólnie dostępnych treści zamieszczonych w Serwisie,
  5. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi Serwera oraz oprogramowania Serwisu.
  6. Oznaczenia wiadomości od Usługodawcy do Klienta lub od Klienta do Usługodawcy jako Spam.
 2. W razie zmiany jakichkolwiek danych osobowych koniecznych do prawidłowego świadczenia usługi przez Usługodawcę, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia go o tych zmianach. W przeciwnym wypadku ewentualna szkoda z tego wynikła nie obciąża Usługodawcy.
 3. O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, jego odpowiedzialność wobec Klienta ograniczona jest do dwukrotności wynagrodzenia brutto uiszczonego przez Klienta za świadczoną przez Usługodawcę usługę, której nienależyte wykonanie lub niewykonanie jest źródłem odpowiedzialności.

 

 • 10 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu oferowanych przez Usługodawcę należy przesyłać na adres Kancelaria Adwokacka Jakub Krause, ul. Prosta 14/9, 53-509 Wrocław.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. oznaczenie Klienta składającego reklamację;
  2. wskazanie funkcjonalności, z którą wiąże się reklamacja i dokładnych danych umożliwiających np. identyfikację porady;
  3. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
  4. wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację;
 3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Usługodawca, w terminie 3 dni od jej doręczenia, może wezwać Klienta do uzupełnienia danych.
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Usługodawcy reklamacji. W razie wezwania do uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia doręczenia reklamacji uzupełnionej.

 

 • 11 Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów i innym przepisom powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Treść Regulaminu jest udostępniona w sposób stały i nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu w taki sposób, aby Klient w każdym czasie mógł Regulamin przechowywać i odtwarzać.
 3. Wszelkie spory między Klientem a Usługodawcą rozpoznaje sąd wyłącznie właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 r.
 5. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie. W razie zmiany Regulaminu Klient jest o tym fakcie informowany za pośrednictwem Panelu Klienta lub e-maila, jeśli jest w trakcie uzyskiwania porady. Jeśli klient nie akceptuje zmian regulaminu ma prawo bez żadnych kosztów zrezygnować z funkcjonalności Panelu Klienta lub udzielanej porady. W przypadku rezygnacji z Panelu Klienta jego Panel Klienta jest likwidowany, zaś w razie rezygnacji w toku udzielania porady za pośrednictwem Formularza Zapytania, nastąpi zwrot kosztów zapłaconych przez Klienta, z potrąceniem kosztów do tej pory poniesionych przez Usługodawcę, a odpowiadających wykonanej pracy w celu przygotowania porady.